Nguyen Thi Nhu Liem

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN:

Họ và tên: Nguyễn Thị Như Liêm

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 28/08/1954

Nơi cư trú hiện nay: 14 đường Thanh Sơn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: (+84) 91 3430888

Email: nhuliemkt@yahoo.com.vn

II. KINH NGHIỆM:

– Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng, Việt Nam giai đoạn 1994 – 2009.

– Phó trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1997 – 2005.

– Thành viên của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) từ năm 1995. Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng của VIAC từ năm 2000 đến nay.

– Từ năm 2005 đến nay: Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Đà Nẵng.

– Từ năm 2012 – nay: Chủ tịch Hội Nữ trí thức Đà Nẵng.