Dale Bagshaw

Phó Giáo sư Tiến sỹ Dale Bagshaw, Học viện Dip Soc, Cử nhân xã hội học, Admin M Soc, Tiến sỹ, Chứng chỉ EM.

Website: https://www.linkedin.com/in/crule/

Dale là người sáng lập và là Chủ tịch lâu năm của Diễn đàn Hòa giải Châu Á Thái Bình Dương (APMF), từng là Chủ tịch và Phó Chủ tịch của Diễn đàn Hòa giải Thế giới, là một hòa giải viên được quốc gia và quốc tế công nhận, đã đào tạo hàng trăm hòa giải viên ở 11 quốc gia khác nhau, xuất bản 22 cuốn sách; 36 bài báo được đăng trên các tạp chí chuyên ngành, có 54 bài diễn văn chủ đạo tại các hội nghị quốc qia và quốc tế và cũng là đồng biên tập của cuốn sách Bagshaw, D. & Porter, E., Hòa giải ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương: Chuyển biến xung đột và xây dựng hòa bình, Routledge, New York, năm 2009.

Dale is now an Adjunct Professor with the School of Psychology, Social Work and Social Policy, University of South Australia where she previously worked for 36 years in many roles, including as Head of School, Program Director of the Graduate Diploma & Master of Mediation and Conflict Resolution and the Director of the Center for Peace, Conflict and Mediation. From 2009-2016 she was a Visiting Professor at the National University of Ireland and examiner for their Mediation and Conflict Intervention programs, and is on the International Editorial Boards of the journals Conflict Resolution Quarterly and Mediation Theory and Practice.  She has received three major awards for her work in the mediation field.

Dale hiện là giáo sư phụ trách Khoa Tâm lý học, Công tác Xã hội và Chính sách Xã hội thuộc Đại học South Australia, đây là nơi bà đã làm việc trong vòng 36 năm với nhiều vai trò, có thể kế đến các vị trí như Hiệu trưởng, Giám đốc chương trình cấp Văn bằng tốt nghiệp và Thạc sĩ chuyên ngành Hòa giải và giải quyết xung đột, Giám đốc Trung tâm Hòa bình, Xung đột và Hòa giải. Từ năm 2009 đến 2016, bà là giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Quốc gia Ireland và là giám khảo cho các chương trình hòa giải và giải quyết xung đột, và còn nằm trong Ban biên tập quốc tế của các tạp chí Lý thuyết và Thực tiễn Giải quyết Tranh chấp và Hòa giải hàng quý. Bà đã nhận được ba giải thưởng lớn cho cống hiến của mình trong lĩnh vực hòa giải.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập:

Http://people.unisa.edu.au/Dale.Bagshaw

Https://www.youtube.com/watch?v=46JC8kFnCRE

Https://www.youtube.com/watch?v=00bhPeUnw-Q