Tran Van Nam

Trưởng Khoa Luật

Đại học Kinh tế Quốc dân

Website: http://www.khoaluat.neu.edu.vn

Email: namtv@neu.edu.vn; namuw2002@gmail.com  

Phó Giáo sư Trần Văn Nam đã giảng dạy tại Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội (Việt Nam) từ năm 1989 và hiện đang giữ chức vụ Trưởng Khoa Luật. Ông tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, có bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh tại Đại học Boise States (Mỹ), nhận bằng thạc sỹ LL.M về IP tại Đại học Turin (Ý) và lấy bằng Tiến sỹ tại Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Ông đã tham gia Chương trình phổ biến Thông Luật trong một năm, được tổ chức bởi Trung tâm Nghiên cứu Thông Luật quốc tế ở Pháp, Đại học Moncton, Canada. Ông cũng là giảng viên thỉnh giảng của Fulbright tại trường Luật Đại học Washington trong năm học 2002-2003 và trở thành thành viên của Học viện Nghiên cứu Pháp luật Tây Bắc Thái Bình Dương về lĩnh vực kinh doanh (PNALSB). Từ năm 2002, ông tham gia Tổ chức Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) với vai trò là trọng tài viên quốc tế, thực hành về mảng Luật Thương mại và Sở hữu trí tuệ.